एनीमे सोंग लिरिक्स

३०५ ५ ० Writer: LisNic123Otaku लिस्निक्ज़ १२ ओतकु द्वारा
द्वारा LisNic123Otaku शेयर का अनुसरण करें
  • ईमेल के माध्यम से साझा करें
  • रिपोर्ट की कहानी
मित्र को भेजें भेजें
  • ईमेल के माध्यम से साझा करें
  • रिपोर्ट की कहानी

हैलो स्लीपवॉकर्स द्वारा गोया नो मचियावासे


डंगान कोमाटा शुजूु वो बोको वा कटते नी मोटेरिरु
फुरेटा किमि नो इरु बशो ई अशी वो ह्मे मुक्तेतिरू

chikutaku हरि वा chikutaku को
aseru kokoro wo sekashita dakechikutaku हरि वा chikutaku को
तोदेरु कीहै मो नकु सुसुन्दिकु

हिम्मत न आनदो मो नाइ हेया दे
हिचिट्टा ते वो नाबाशेत्रु
फ़ुस्सदा बोकू नो इरु बाशो वा
डारे नी मो वकरनाई


chikutaku हरि वा chikutaku को
ओवरी से हजारी तक कोई सकाम नहीं

chikutaku हरि वा chikutaku को
सबटे कसानत


हेइकौ शित बोकु वा मत्तेता
वारैरो होदो नो कांशिमी वो

हेइकौ शित बोकु वा मत्तेता
नमिदा सुरु होदो नो कोफुकु मो


हिम्मत न आनदो मो नाइ हेया दे
हिचिट्टा ते वो नाबाशेत्रु
फ़ुस्सदा बोकू नो इरु बाशो वा
डारे नी मो वकरनाई

chikutaku चीकुटकू को
दमाशीदामशी नो हिबी वो

chikutaku चीकुटकू को
susumanai boku wo

chikutaku हरि वा chikutaku को
semetateru तुम नी


chikutaku हरि वा chikutaku को
सबटे कसानत

हेइकौ शित बोकु वा मत्तेता
usugurai heya hitorikiri

हेइकौ शित बोकु वा मत्तेता
दोआ वो कीबुरू सोनो ओटो वो

हेइकौ शित बोकु वा मत्तेता
usugurai heya hitorikiri

हेइकौ शित बोकु वा मत्तेता
मओ ओसोरेरु कोतो वा नै यो

डॉंगन कोमाटा शुजू वु मोते
कतकु तोजसरेता दोआ वो कीबुट्टा
सूटसुता जुकोउ गा हैनेट किनौ नो बोकु वो त्सुरानुइता
ओयसुमी सोनो ज़ेट्सुबौ वो उकेतोटे
ashita e no boku wa arukihajimeta
माता कोन्या मचियावे आप

मेरे बेटे ने मुझे गर्भवती कर दिया

गीत के बोल: